@
@
 
 
TAIWAN OFFICE Taiwan Office: 31F., No.29-2, Sec.2, Zhong-Zheng E. Rd., New Taipei City 25170, Taiwan (R.O.C.)
TEL: +886-2-28765517
FAX:+886-2-28765527
E-mail: sales@newmanhope.com.tw
CHINA FACTORY XIN QIAO, 3RD. INDUSTRIAL ESTATE, SHEN ZHEN, BAO AN, GUANG DONG, CHINA.
TEL: (0755)27240866
FAX: (0755)27248827
E-mail: sales@newmanhope.com.tw
@ @
@ 31F., No.29-2, Sec.2, Zhong-Zheng E. Rd., New Taipei City 25170, Taiwan (R.O.C.)

TEL:+886-2-28765517 FAX:+886-2-28765527
© 2009 NEWMAN, HOPE & Co.INC. All rights reserved.@

NEWMAN, HOPE & CO. INC.
www.newmanhope.com.tw
sales@newmanhope.com.tw @
@